04. 09. 2019.

OPŠTI USLOVI

OPŠTI USLOVI

Član 1

Ovim opštim uslovima edukacije i izvođenja nastave (u daljem tekstu Opšti uslovi) u Obrazovnom centru GAUSS ACADEMY (u daljem tekstu Centar) definišu se karakteristike i uslovi korišćenja usluga Centra.

Opšti uslovi predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Centra i fizičkog lica i/ili roditelja-staratelja u ime deteta (u daljem tekstu Korisnik). Izuzev ako se posebnim ugovorom Centar i Korisnik drugačije ne dogovore.

Opšti uslovi stupaju na snagu u trenutku kada Korisnik popuni i potpiše Evidencioni list-pristupnicu (u daljem tekstu Pristupnica).

Korisnik svojim potpisom na Pristupnici izjavljuje da je pročitao svaki član ovih Opštih uslova, takođe izjavljuje da u potpunosti prihvata ove Opšte uslove, te na taj način zaključuje ugovor po pristupu sa Centrom kao pružaocem usluge.

Opšti uslovi važe za sve usluge koje je Centar ovlašćen da pruža Korisnicima na osnovu svoje pretežne delatnosti (šifra: 8559 – Ostalo obrazovanje).

Opšti uslovi su doneti i objavljeni na osnovu Zakona o delatnostima preduzeća, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o privrednim društvima, Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Krivičnog Zakonika, Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o zaštiti poslovne tajne, Zakona o zabrani diskriminacije.

Član 2

Pod pojmom „Kurs“ se podrazumeva kompletna ponuda usluga Centra detaljno opisana na internet stranici Centra www.gaussacademy.edu.rs u kartici „PROGRAMI RADA“.

 Član 3

Opšta načela

Načela jednakih mogućnosti

Svako ima pravo pohađanja kurseva koje pruža Centar, bez obzira na godine života, pol, teškoće i smetnje u razvoju, invaliditet, rasnu, nacionalnu, socijalnu, kulturnu, etničku i versku pripadnost, jezik,seksualnu orijentaciju, mesto boravka, zdravstveno stanje i druga lična svojstva

Načelo zabrane diskriminacije

Zabranjen je svaki oblik diskriminacije, neposredne ili posredne, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rodjenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Načelo raznovrsnosti ponude

Svaki Polaznik ima pravo izbora Kursa u skladu sa ponudom koju pruža Centar.

Načelo profesionalnosti i etičnosti

Svi zaposleni u Centru, kao i svi predavači na Kursevima imaju obavezu da svoje dužnosti obavljaju u skladu sa pravilima profesije i u skladu sa etičkim standardima.

 Član 4

Dostupnost informacija Centra

Centar je dužan da Opšte uslove i cenovnik, te dogovorene termine kurseva (u daljem tekstu Raspored časova) , kao i da sve izmene istih učini dostupnim, kako korisnicima tako i potencijalnim Korisnicima na oglasnoj tabli u prostorijama Centra, a Opšte uslove i na web stranici www.gaussacademy.edu.rs .

Centar ima pravo i obavezu da Opšte uslove, cenovnik i Raspored časova dopunjuje i menja radi usklađivanja s promenama zakona, drugim obavezujućim opštim aktima, promenama svoje poslovne politike i u slučaju da je to moguće po potrebama Korisnika.

Centar će o izmenama i dopunama Opštih uslova, cenovnika i Rasporeda časova informisati Korisnike preko oglasne table, pri čemu će izmene i dopune biti obavezujuće za Centar i Korisnike od narednog dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli Centra.

Član 5

Cenovnik i uslovi plaćanja

Cenovnik Kurseva istaknut je na oglasnoj tabli Centra. Centar zadržava pravo da Korisicima odobri popust na cenu u skladu sa trenutnim akcijama Centra. Korisnik plaćanje može vršiti u gotovini ili na žiro račun Centra.

Za Kurseve koji traju tokom cele školske godine. Korisnik ima mogućnost plaćanja Kursa u devet jednakih mesečnih rata, gde svaka rata dospeva na plaćanje do 10.u mesecu za tekući mesec, i to počev od meseca septembra zaključno sa mesecom majem.

Korisnici koji se kasnije u toku kursa prikjluče nemaju obavezu plaćanja dela kursa koji su propustili.

Izuzetno Korisnici koji se priključe Kursu u toku drugog polugodišta imaju obavezu da plate i ratu za mesecu jun (do 5. juna) i to u iznosu polovine standardnog iznosa rate za pomenuti kurs.

Kursevi koji traju kraće od školske godine, Korisnik takođe može platiti u jednakim ratama čiji je broj jednak broju meseci trajanja Kursa (takođe do 10. u mesecu za tekući mesec)

Kursevi, odnosno pojedinačni časovi, plaćaju se zasebno pre početka svakog časa.

Član 6

Otkazivanje Kurseva

Korisnik ima pravo da otkaže prijavu na Kurs ili nastavak Kursa, sa obavezom da to učini 5 dana unapred, kada stiče pravo da ne plati deo kursa kojem neće prisustvovati. Odnosno u slučaju da je unapred isplatio cenu celog Kursa stiče pravo na povraćaj sredstava za deo Kursa kojem neće prisustvovati.

Centar zadržava pravo da otkaže Kurs ukoliko ne postoji dovoljno prijavljenih Korisnika. U ovom slučaju Korisnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa koji je uplaćen za prijavljeni Kurs, odnosnza deo Kursa koji se neće relizovati.

Centar zadržava pravo da otkaže Kurs Korisniku u slučaju da:

 • Korisnik svojm ponašanjem ometa rad Centra
 • Korisnik ne postiže očekivane rezultate
 • Korisnik ne dolazi redovno na dogovorene termine
 • Korisnik ne radi domaće zadatke i druge preuzete obaveze
 • Korisnik ne plati dospelu ratu

Centar nema obavezu da nadoknađuje časove koji je Korisnik propustio. Izuzetno u slučaju bolesti duže od četiri nedelje Korisnik ima pravo da ne plati predmetnu ratu kursa. Pod uslovom da informaciju o sprečenosti pohađanja Kursa uz dokaz dostavi Centru u roku od 3 radna dana nakon saznanja činjenica.

Član 7

Sertifikati  i potvrde o pohađanju Kurseva

Centar nije zamena za formalno obrazovanje i profesionalnu edukaciju, te shodno tome Centar ne izdaje nikakve diplome, uverenja i sertifikate.

Takođe Centar nema odgovornost za rezultate koje Korisnik postiže u drugim obrazovnim ustanovama.

U slučaju da Korisnik nije zadovoljan znanjem i veštinama koje stiče i rezultatima koje postiže za vreme trajanja Kursa, u svakom momentu može odustati od Kursa pod uslovima definisanim u članu 6 stav 1. 

Član 8

Obaveze Centra

 •  Centar se obavezuje da u svojim prostorijama korisniku obezbedi pohađanje dogovorenog Kursa u unapred dogovorenim terminima odnosno Rasporedu časova
 • Centar je u obavezi da obezbedi prostor koji je adekvatan za izvođenje odgovarajućeg Kursa.
 • Centar je u obavezi da obezbedi predavače koji imaju adekvatno znanje i veštine potrebne za gradivo predmetnog Kursa
 • Centar će obezbediti kvalitetan program rada svakog Kursa
 • Centar je u obavezi da obezbedi kvalitetno održavanje Kurseva u skladu sa pravilima struke
 • Centar ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje stvari Korisnika. 

Član 9

Obaveze Korisnika

 • Korisnik usluga se obavezuje da:
  • redovno pohađa nastavu predviđenu Kursom
  • redovno radi domaće zadatke i projekte van nastave
  • nabavi i redovno donosi svesku i pribor u skladu sa potrebama Kursa
 • Korisnik se obavezuje da će poštovati kućni red Centra i da će se starati o korektnom ponašanju
 • Korisnik ne sme unositi u prostorije Centra stvari koje ga mogu povrediti ili povrediti druge ili izazvati materijalnu štetu u Centru
 • U slučaju da Korisnik svojim ponašanjem onemogući održavanje Kursa ili ga znatno otežava, a Centar zbog tog trpi štetu, dužan je istu nadoknaditi.
 • Korisnik se obavezuje da redovno plaća svoje obaveze.
 • Na iznos dospelih neplaćenih računa Centar zaračunava zakonsku zateznu kamatu za vreme od dana dospelosti do dana plaćanja u skladu sa važećim propisima.

Član 10

Prelazne i završne odredbe

Ukoliko je neka od odredbi iz Opštih uslova poslovanja Centra suprotna važećim zakonskim propisima, ista postaje nevažeća i primenjuju se važeći zakonski propisi, dok sve ostale odredbe Opštih uslova ostaju na snazi.

Centar i Korisnik su saglasni da sve međusobne sporove rešavaju sporazumno i na miran način. U slučaju kada spor nije moguće rešiti mirnim putem, sporove rešava stvarno i mesno nadležni sud. Svojim potpisom na Pristupnici Korisnik je u svemu saglasan i prihvata ove Opšte uslove.

 

Beograd 31.08.2019.